Home / Regulamin Promocji „Kupon Rabatowy. 7 Gliwickie Targi Ślubne 2019”

Regulamin Promocji „Kupon Rabatowy. 7 Gliwickie Targi Ślubne 2019”

§1. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się Promocja „Kupon Rabatowy. 7 Gliwickie Targi Ślubne 2019” (zwana dalej “Promocją”).

2. Promocja „Kupon Rabatowy. 7 Gliwickie Targi Ślubne 2019” kierowana jest do uczestników 7 Gliwickich Targów Ślubnych 2019, zorganizowanych 19 stycznia 2019 roku w Restauracji Elefant w Pławniowicach k. Gliwic (woj. śląskie) przy ul. Gliwickiej 41a.

§2. Organizator

1. Organizatorem Promocji jest firma Qbi.Design Romuald Kubik z siedzibą w Strzelcach Opolskich (kod: 47-100), adres: ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 4, NIP 7561526252, właściciel marki Drewniana Szuflada, właściciel sklepu internetowego pod adresem www.ds.kubik.pl (zwanego dalej „Sklepem”).

§3. Czas trwania Promocji

1. Promocja rozpoczyna się w dniu 19.01.2019 r. i trwa do 31.03.2019 r.

§4. Zasady Promocji i warunki udziału w Promocji

1. Klient może skorzystać z Promocji jednorazowo.

2. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu o wartości 20% na produkty widoczne w Sklepie, tj. na stronie www.ds.kubik.pl, w czasie trwania Promocji.

3. Warunkami udziału w Promocji są:

a. w czasie trwania Promocji złożenie zamówienia wybranego lub wybranych produktów widocznych w Sklepie i opłacenie zamówienia z góry;

b. wycięcie papierowego Kuponu Rabatowego opublikowanego na str. 4 w papierowym Informatorze Targowym 7. Gliwickich Targów Ślubnych 2019, które zostały zorganizowane w Restauracji Elefant w Pławniowicach przy ul. Gliwickiej 41a, w dniu 19 stycznia 2019 roku;

c. przyniesienie papierowego Kuponu Rabatowego pod wskazany na Kuponie Rabatowym adres – tj. do siedziby firmy Qbi.Design Romuald Kubik (właściciela marki Drewniana Szuflada) w Strzelcach Opolskich przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 4.

4. Klient, chcąc skorzystać z Promocji, może w czasie trwania Promocji (tj. do 31.03.2019) złożyć zmówienie osobiście (po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania z Organizatorem) i wtedy przedłożyć Organizatorowi papierowy Kupon Rabatowy oraz opłacić zamówienie z góry.

5. Dopuszcza się skorzystanie z Promocji na warunkach podanych w §4. pkt. 3, również przy odbiorze osobistym zamówienia. W takim przypadku Klient w czasie trwania Promocji (tj. do 31.03.2019) powinien złożyć zamówienie wybranego lub wybranych produktów, widocznych w Sklepie, za pośrednictwem e-maila, wysyłając stosowną informację na adres: ds@kubik.pl. W odpowiedzi Klient otrzyma dane dotyczące przedpłaty za zamówienie z naliczonym rabatem oraz podanym terminem płatności. Papierowy Kupon Rabatowy należy w takim przypadku przedłożyć po zrealizowaniu zamówienia, przy osobistym odbiorze zmówienia. Przy czym – odbiór takiego zamówienia może nastąpić już po zakończeniu czasu trwania Promocji.

6. Rabat nie przysługuje na usługę transportową (przesyłkę), nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z innymi kodami rabatowymi i promocjami organizowanymi w Sklepie.

7. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

8. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

9. Kuponu Rabatowego nie można realizować w procesie zamawiania produktów za pośrednictwem Sklepu na stronie www.ds.kubik.pl. Dla celów Promocji oferta dostępna w Sklepie służy jedynie jako wykaz produktów oferowanych przez markę Drewniana Szuflada. Nie ma możliwości realizowania Kuponu Rabatowego poprzez dodawanie produktów do koszyka na stronie Sklepu, ponieważ w takim przypadku rabat nie zostanie naliczony.

10. Promocja kierowana jest do Klientów będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

§5. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§6. Postanowienia końcowe

1. Udział uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji i warunków udziału w Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

b. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.